Whatsapp

Katas

01

PING AN SHO DAN 1

02

KATA KUSHANKU NO SHO

03

KATA PASSAI SHO

04

PING AN ‐GO DAN 5°

05

KATA PING AN SAN DAN

06

NAIFANCHI SHO DAN 1ero

07

PING AN NI DAN 2